ΥΠΟ  ΛΙΜΕ  ΑΛΟΖ

(Απόσπασμα μεταφρασμένο στην Ελληνική από τον Παπούλη)

…Είναι τώρα πολύς καιρός που αναρωτιόταν η Νανά για την επίδραση που θα είχαν στο Θείο οι καταχρήσεις των κατά κίνησιν ηδονών :

lengle.jpg

Στον Κήπο είχαν φθάσει φήμαι ότι ο μέγας Ηράκλειτος  ίνα αποφύγη την υγρασία και  κατακτήση την τελειωτική ξηρότητα του σώματος και του πνεύματος είχε καταφύγει εις ένα σωρό κοπριάς εντόςτου οποίου έθαψε εαυτόν άχρι κεφαλής , ως άλλη ηρωίδα του Σάμουελ Μπέκετ. Η κατάληξις ήτο τραγική για τον ίδιο αλλά και για τη φιλοσοφία, έτι μάλλον διότι , λόγω ανακαινίσεων και εκσυγχρονισμού , εξηφανίσθη και το μόνον κατά Διογένη Λαέρτιον πόνημα του μεγίστου φιλοσόφου «Περί Φύσηος». Ούτως απέμεινε εις χείρας πονηρών διαστρεβλωτών ή κατά διαταγήν γραμματικών να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν ή κατά το συμφέρον το έργο του Εφέσιου διανοητή.

Ομοίως από τη Μεγάλη Ελλάδα έγινε γνωστόν ότι και  ο έτερος σημαντικός προσωκρατικός φιλόσοφος,  ο Εμπεδοκλής, εθεάθη  είς τας παρυφάς του κρατήρος της Αίτνας να ερευνά τα του πυρός και του αιθέρος . Εις την προσπάθειά του να προσφέρει το έσχατον των επιχειρημάτων, θέσας εαυτόν εκτός κινήματος, πραγματοποίησε κατάδυσιν με μιάμιση στροφή και διπλή κυβίστησιν , βαθμού δυσκολίας 3.457.239 και 3/4 προς τον αναβράζοντα κρατήρα. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του και αναζητείται μέσω του ΕΕΣ ( Ελληνικού Ερυθρού Συνωστισμού ) Τον αναζητούν οι συγγενείς του Παλμίρο Τολιάτι και Αντόνιο Γκράμσι.

jude4.gif

Τέλος από τα Θρακικά Άβδηρα κατέφθασαν μη διασταυρωθείσαι εισέτι πληροφορίαι ότι ο γελαστός φιλόσοφος και φυσιοδίφης Δημόκριτος κηρύσσεται με αμετάκλητον και μη εφεσιβλητή απόφασιν ιερατικού δικαστηρίου οριστικά πτωχός.

Το δικαστήριο με συμφωνία προέδρου και εισαγγελέως επέβαλε την αναγκαστική κατάσχεσιν όλων των γραπτών πονημάτων του φιλοσόφου και την ανακύκλωσίν των εις τσιγαρόχαρτα προς εξυπηρέτησιν των αυξημένων αναγκών για χαμογελαστικά (εξ ού και το προσωνύμιον του φιλοσόφου) και δια της πωλήσεως των κάλυψιν των δικαστικών εξόδων . Ο Δημόκριτος λέγεται ότι διαμαρτυρόμενος , εκβαλλών τους ιδίους του τους οφθαλμούς , προεκάλει το δικαστήριο και τον ορισθέντα σύνδικον , εις διαγωνισμόν στριψίματος τριφύλλου σανβουάρ ή εναλλακτικώς εις την επίλυσιν οιουδήποτε γεωμετρικού προβλήματος από νοός , άνευ αμμοδόχου , κανόνος και διαβήτου. Κατά πληροφορίας οι προκληθέντες επέλεξαν  την πρώτη δοκιμασίαν , φοβηθέντες την μαθηματική δεινότητα του Δημοκρίτου, αλλά και εκεί απέτυχον παταγωδώς.

Εκ των ανωτέρω συμβάντων καθίστανται πλέον προφανείς οι κίνδυνοι δια το ΙΘΙ αλλά και δια αυτόν τούτο τον Θείον.  Αι εργώδεις προσπάθειαι τας οποίας καταβάλλει νυχθημερόν εις την έρευνα των κατά κίνησιν ηδονών θα ημπορούσαν, παρατεινόμεναι, να ωδηγήσουν εις την εξάντλησιν του και εις την εξουθένωσιν του Μυός και της Λεοντίου οίτινες εθελοντικώς συνεισφέρουν τα μέγιστα εις την ανωτέρω έρευνα.

Δι ό καθίσταται άμεσος η ανάγκη όπως επιστρατευθούν πάντες όσοι συνέβαλαν μέχρι τούδε εις το έργον του Ιδρύματος και την περιποίησιν του Κήπου, ίνα καταστή δυνατή η απρόσκοπτος λειτουργία του αλλά και να εξασφαλισθή η υγεία του ιδρυτού.

Advertisements