13oct07-145.jpg

Ο Ιωάννης αφηγείται τη συνάντηση του Ιησού με κάποιους Έλληνες, από αυτούς που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν (;!) στα Ιεροσόλυμα (Ιωαν. ΙΒ’ 20-23). Ουδείς εκ των τριών υπολοίπων Ευαγγελιστών θεωρεί το περιστατικό ως αρκετά αξιόλογο ώστε να το καταγράψει. Ίσως, πάλι, ο Ιωάννης παρακινήθηκε στην περιγραφή (ή την επινόηση) του συμβάντος επειδή έγραψε το Ευαγγέλιό του σε μια εποχή που οι εξ Ιουδαίων χριστιανοί αντιδρούσαν με δυσφορία επειδή γινόντουσαν δεκτοί στην Εκκλησία Έλληνες, και μάλιστα άνευ περιτομής. Δυστυχώς, ο Ιωάννης παραλείπει το πιο ουσιαστικό και ενδιαφέρον, να μας πληροφορήσει δηλαδή τι είπαν οι Έλληνες στον Ιησού και τι τους απάντησε εκείνος. Περιορίζεται να μας ενημερώσει λεπτομερώς για τα διαδικαστικά, ότι δηλαδή απευθύνθηκαν στον Φίλιππο, αυτός στον Ανδρέα -και οι δύο μαζί στον Ιησού και καταλήγει: ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων’ ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου.

Το εδάφιο αυτό έρχεται, ωστόσο, σε απόλυτη αντίθεση με εκείνο του Ματθαίου (Ματθ. ΙΕ’ 24): ο δε αποκριθείς είπεν’ ουκ απεστάλην ει μη εις τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Άλλο απόσπασμα του Ματθαίου (Ματθ. ΚΑ’ 43), δίνει διαφορετική τροπή: δια τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφ’ ημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει ποιούντι τους καρπούς αυτής.

Στο επεισόδιο με τη Συροφοινίκισσα, που περιγράφει ο Μάρκος (Μαρκ. Ζ’ 26-30) τα πράγματα είναι περισσότερο σύνθετα. Η γυναίκα, η οποία τον παρακαλούσε θερμά να εκβάλλει το δαιμόνιο από τη θυγατέρα της, εισέπραξε την απάντηση: άφες πρώτον χοσρτασθήναι τα τέκνα’ ου γαρ έστι καλόν λαβείν τον άρτον των τέκνων και τοις κυναρίοις βαλείν. Αυτή, όμως, του απάντησε ετοιμόλογα: ναι, Κύριε’ και τα κυνάρια υποκάτω της τραπέζης εσθίουσιν από των ψυχίων των παιδίων. Ο Ιησούς εντυπωσιάστηκε και της έκανε το χατίρι: Δια τούτον τον λόγον ύπαγε’ εξελύληθε το δαιμόνιον εκ της θυγατρός σου. Όπερ και εγένετο: εύρε το παιδίον βεβλημένον επί την κλίνην και το δαιμόνιον εξεληλυθός. Όπως πάντα απουσιάζει η επανεξέταση (follow up) του περιστατικού.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο (πραγματικός) Ιησούς σκόπευε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τους Εβραίους και να τους σώσει από την αμαρτία. Οσάκις, όμως, αυτοί δεν τον αποδεχόντουσαν τους απειλούσε -εμμέσως – ότι θα τους παρατήσει (κάτι που δεν το έκανε ποτέ) και θα στραφεί προς τα έθνη, τα οποία θα σωθούν αντ’ αυτών. Όταν πάλι κάποιος εκ των εθνών τον παρακαλούσε ή ερχόταν από μακριά να τον συναντήσει, ο Ιησούς δεν είχε αντίρρηση να τον καλοκαρδίσει -ή και να πανηγυρίσει για τη διαφαινόμενη παγκοσμιοποίηση του κηρύγματός του (το τελευταίο υπό την προϋπόθεση ότι η ιστορία του Ιωάννη με τους Έλληνες είναι πραγματική και όχι επινοημένη). Γεγονός είναι ότι ουδέποτε επιδίωξε να κηρύξει τη σωτηρία σε οποιοδήποτε άλλο έθνος πλην των Εβραίων.

Aλλά και μεταξύ των ομοεθνών του ο Ιησούς έκανε διακρίσεις και αυστηρή επιλογή (Ματθ. Ζ’ 6): Μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοις ποσίν αυτών, και στραφέντες ρήξωσιν υμάς. Η περικοπή μοιάζει να λέει ότι ο μαργαρίτης (η αληθής πίστη προς τον Θεό, όπως την διδάσκει ο Ιησούς και κυρίως η σωτηρία μέσω του Ιησού) προορίζεται αποκλειστικά για τους εκλεκτούς. Θα έπρεπε, συνεπώς, οι ηγέτες της Εκκλησίας να αφήνουν τους υπόλοιπους (τα …γουρούνια) στην ησυχία τους – δυστυχώς όμως αυτοί δεν υπακούουν (ως συνήθως) στη διδασκαλία του Ιησού, όπως την καταγράφουν τα Ευαγγέλια, και επιδιώκουν συστηματικά και ανυποχώρητα να σώσουν άπαντες, θέλουν δε θέλουν.

*

Στη φωτογραφία, σύγχρονοι Έλληνες παρακολουθούν εξωτικά θεάματα – ακροάματα στην Πλατεία Αριστοτέλους