…υπάρχει λόγος:

http://www.enet.gr/online/online_text/c=111,id=11130712