Στις «Σημειώσεις για τον Εμφύλιο»:

https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/01/30/gcw-10/