…έτσι τη θέλει ο λαϊκός καλλιτέχνης.

Πυργαδίκια Χαλκιδικής, Κάμπος.