Αναθεωρημένο και συμπληρωμένο: https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/03/01/gcw-56/

z7_l