Εκ του Γραφείου Προεδρίας ΙΘΙ ( Γρα.Π.Ι. ) ανακοινούνται σήμερον προς όλα τα μέλη του Ιδρύματος τα παρακάτω :

α) Κατόπιν της αναχωρήσεως του Προέδρου του Ιδρύματος Θείου Ισιδώρου τον Ιανουάριον του 2009 δι άδειαν απεριορίστου διαρκείας μετά πλήρων αποδοχών το Γραφείον του Προέδρου ,το Ταμείον αλλά και το Αρχείον του Ιδρύματος παρέμειναν κλειστά επ αόριστον , όπως όλοι γνωρίζουν.

β) Λόγω των γνωστών εις όλα τα μέλη οικονομικών δυσχερειών του Ιδρύματος, των επισωρρευομένων εξόδων και αναγκών ο Διευθυντής του Γρα.Π.Ι. ηναγκάσθη  όπως διαρρήξη το Ταμείον του Ιδρύματος , τη χρήσει αμυντικής χειροβομβίδος  τον Δεκέμβριον του 2009.  Εντός του ερμαρίου ευρέθησαν ένα νόμισμα  είκοσι ( 20 ) λεπτών του ευρώ ,  τρείς ( 3 ) μετοχαί της Λέτσμαν Μπρος και εκατόν δύο ( 102 ) δηνάρια Γιουγκοσλαβίας. Η αξία των άνωθεν περιγραφομένων διαθεσίμων ουδόλως ήρκει δια την τακτοποίησιν των λογαριασμών του Ιδρύματος. Ούτω η έρευνα εστράφη εις τα υπογεια του ΙΘΙ όπου ευρίσκεται το θησαυροφυλάκιον του Ιδρύματος , περί του οποίου ελάχιστα εκ των μελών εγνώριζαν άχρι τούδε.

γ) Επί τη επετείω της αναχωρήσεως του Προέδρου εις τας αρχάς ενεστώτος έτους ελήφθη απόφασις όπως το Ίδρυμα ενισχύση την προσπάθειαν της Κυβερνήσεως δια την κάλυψιν του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας , ότε αναγκαστικώς συνεστήθη μυστική επιτροπή υπό τον Καπετάν Φούρκα ( Παπούλην ) περιλαμβάνουσα την ιδιαιτέρα Γραμματέα του προέδρου Λουκίαν και το Διευθυντήν του Τμήματος Εγκύων Βελτιώσεων Δόκτωρα Σούην ως επιστημονικόν σύμβουλον με σκοπόν την ανεύρεσιν , τεκμηρίωσιν , καταγραφήν , επεξεργασίαν , ταξινόμησιν , αξιολόγησιν των περιεχομένων του Θησαυροφυλακίου του Ιδρύματος όπου και το Μυστικόν Αρχείον του Προέδρου ( Μυστ.Αρ.Π. ) μας Θείου Ισιδώρου.

δ) Του Προέδρου μας αναχωρήσαντος  και μη καταλιπόντος οδηγίας σχετικάς περί του Μυστ. Αρ. Π. , ου μην τας κλείδας και τους κωδικούς δια το εν τω υπογείω του Ιδρύματος ευρισκόμενον Θησαυροφυλάκιον , κατέστη αναγκαία η διάρρηξις της τεθωρακισμένης θύρας τη χρήσει δέσμης παλαιών ναρκών , καταλοίπων του Εμφυλίου. Ευτυχώς η έκρηξις δεν επέφερε σημαντικάς ζημίας εις το υπόγειον αλλά και τον φέροντα οργανισμόν του κεντρικού κτιρίου του Ιδρύματος . Παρά το γεγονός ότι η συσταθείσα επιτροπή δεν ανεκάλυψε μετρητά , χρυσόν , τίτλους  και τιμαλφή ως και ουδέν άλλον ενεργητικόν οικονομικής αξίας , διεπίστωσε την ύπαρξιν πλείστων εγγράφων, καταχωρήσεων , κειμένων και φωτογραφικών υλικών άτινα αποτελούν το άνωθεν αναφερόμενον Μυστ. Αρ. Π.

ε) Η επιτροπή επί τρίμηνον μοχθεί εργωδώς  δια την αξιολόγησιν αυτών των  ανέκδοτων εισέτι αρχείων. Ελέγχεται επίσης η δυνατότης αποδεσμεύσεως ενίων εξ αυτών , ώστε  τα μέλη του Ιδρύματος να γνωρίσουν μέρος των φιλοσοφικών πραγματειών , των δοκιμίων και των μονογραφιών  του Προέδρου μας Θείου Ισιδώρου τα  οποία αποτελούν το ανεκτίμητον πνευματικόν κεφάλαιον το οποίον κατέλιπε ο Πρόεδρος εις την παγκόσμιον επιστημονική κοινότητα.

στ) Ήδη η επιτροπή απεφάσισεν ομοφώνως την αποδέσμευσιν και δημοσίευσιν ενός πρώτου δείγματος της υψίστης του Προέδρου μας σοφίας , ήτις πραγματοποιηθήσεται εντός του επομένου διημέρου εις την φιλόξενον Καλύβαν. Θα ακολουθήση εν συνεχεία η δημοσίευσις και άλλων εγγράφων , καθ’ όσον αυτά θα αποδεσμεύωνται υπό της επιτροπής

Δια πάσαν διευκρίνισιν , απορίαν , νόσον παρακαλούνται τα μέλη όπως απευθύνωνται εις το Γρα.Π.Ι.

Ο Διευθυντής και πρόεδρος της επιτροπής

Καπετάν Φούρκας ( Παπούλης )

Advertisement