Τι λέτε ωρέ κλεφτόπουλα;

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_02/02/2011_431046

Ανατροπή του νόμου απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας

Από τμήμα του ΣτΕ

Σε ανατροπή των δεδομένων για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς μπορεί να οδηγήσει χθεσινή απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τις τελικές αποφάσεις να παραπέμπονται στην ολομέλεια, το τμήμα απεφάνθη ότι η πολιτογράφηση δεν πρέπει να γίνεται με αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις, όπως ο χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος ή η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, όπως προβλέπει ο ν. 3838/2010, τον οποίο και έκρινε αντισυνταγματικό. Αντιθέτως απαιτείται «εκ μέρους του αλλοδαπού εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον Ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως». Με την ίδια απόφαση το Δ΄ Τμήμα έκρινε αντισυνταγματική τη συμμετοχή αλλοδαπών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Πάντως, νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η σχετική κρίση δεν επηρεάζει το κύρος των εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου, καθώς δεν υπεβλήθη εντός δεκαπενθημέρου από τη διεξαγωγή τους οιαδήποτε σχετική ένσταση.