Τρίπολη, 18.04.2011

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Κο. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου .

Κο. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Κο. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας

Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

  • Επιδίδεται: κο Π.Γερουλάνο / Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

(στην Συνεδρίαση της 18.04.2011 του Περιφ. Συμβουλίου Πελοποννήσου)

  • Κοινοποιείται: κα Κ.Μπιρμπίλη / Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Παρακαλούμε εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου για κοινοποίηση:

1) Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

2) Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

3) Δήμο Πύλου – Νέστορο

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικοί Όροι ΠΟΤΑ Πύλου

Στη περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, όπου η διαθεσιμότητα πόσιμου και αρδευτικού νερού είναι προβληματική και ενίοτε παρατηρούνται περίοδοι λειψυδρίας [1, 2] το μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακό τουριστικό έργο «ΠΟΤΑ Πύλου» και ειδικότερα η ανάγκη παροχής άφθονου και καθαρού νερού για τη λειτουργία του, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υδροοικονομία της περιοχής, εισάγοντας παράλληλα αβεβαιότητες και πιέσεις σχετικά με το μέλλον της γεωργίας και των τοπικών κοινοτήτων που στηρίζονται σε αυτή [3, 4]. Στις ΜΠΕ Πύλου και Ρομανού, προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης (κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου): οικολογικών ποιοτικών παραμέτρων, ποιότητας των νερών, στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης, παροχής του Ξεριά και του Σέλα, καθώς και ποιότητας νερών κολύμβησης των δύο αυτών ΠΟΤΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους 50 και 51 της ΚΥΑ ΑΕΠΟ 169078/2635 (ΠΟΤΑ Πύλου) προβλέπεται:

  • Να εγκατασταθούν μετρητές όπου θα καταγράφεται η ποσότητα των νερών που αντλείται από τους ποταμούς Ξεριά και Γιαννούζαγα και διοχετεύεται μέσω αγωγού στη λιμενοδεξαμενή, αλλά και η συνολική παροχή του νερού για ποσότητες που απαιτούνται για ενδεχόμενες άλλες χρήσεις.
  • Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να καταχωρούνται σε θεωρημένο από την αρμόδια αρχή ειδικό βιβλίο καταμέτρησης, και να διαβιβάζονται στην Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην αρχή και στο τέλος κάθε περιόδου άντλησης.
  • Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της ΠΟΤΑ και σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου γίνεται μέτρηση παροχών που διατίθενται προς ύδρευση, τόσο του Δήμου όσο και της ΠΟΤΑ, με μετρητές που θα τοποθετηθούν γι’ αυτό το σκοπό. Οι καταμετρήσεις, αφού καταχωρηθούν στο ειδικό βιβλίο, κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή, την στην Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δεδομένου ότι το τουριστικό συγκρότημα της ΠΟΤΑ Πύλου λειτουργεί από το Καλοκαίρι του 2010

Αιτούμεθα:

Να διατεθούν τα στοιχεία και να γίνει λεπτομερής προφορική και γραπτή ενημέρωση του περιφερειακού συμβουλίου όσον αφορά:

i)                    στις ακριβείς τοποθεσίες, στον αριθμό των γεωτρήσεων και στις αντίστοιχες μετρήσεις ανά γεώτρηση και μήνα που βρίσκονται μέσα στα όρια του τουριστικού συγκροτήματος,

ii)                  στα στοιχεία επικοινωνίας του/των αρμοδίου/-ων για τις μετρήσεις ατόμου ή φορέα ή εταιρείας

iii)                 στις μετρήσεις της ποσότητας των νερών που αντλήθηκαν από τους ποταμούς Ξεριά, Σελλά και Γιαννούζαγα, όπως προκύπτει από τους αντίστοιχους μετρητές και την καταχώρησή τους στο ειδικό και θεωρημένο βιβλίο καταγραφής, οι οποίες διοχετεύτηκαν στον τεχνητό ταμιευτήρα (λιμνοδεξαμενή) από την αρχή λειτουργίας του τουριστικού συγκροτήματος μέχρι σήμερα

iv)                στις ποσοτικές μετρήσεις της χρήσης του νερού προς άρδευση από την αποταμιευμένη ποσότητα νερού, κατά τις περιόδους αυξημένης λειτουργίας του τουριστικού συγκροτήματος (τουριστική περίοδος του 2010)

v)                 στις μετρήσεις της στάθμης του ταμιευτήρα

vi)                στις μετρήσεις που αφορούν κατανάλωση νερού ύδρευσης και άρδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τουριστικού συγκροτήματος μέχρι σήμερα

vii)              στις μετρήσεις της ποιότητας των νερών κολύμβησης, νερών των κολυμβητικών δεξαμενών και των νερών του τεχνητού ταμιευτήρα.

Για την Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά

Λάμπρος Μπούκλης

Περιφερειακός σύμβουλος

*

[1]: Χάρτης ύψους βροχοπτώσεων στην Ελλάδα: http://www.evonymos.org/greek/stats47.html

[2]: Χάρτης υπερεκμετάλλευσης υπόγειων υδροφόρων συστημάτων. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτ. Πελοποννήσου (01) [βλ. Συστήματα 0116 και 0119] του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διεύθυνσης Υδρογεωλογίας (2008). Στη μελέτη «Επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα υπόγεια ύδατα», Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Επισυνάπτεται φωτοτυπία αντίστοιχης σελίδας από την εν λόγω μελέτη)

[3]: Επιστημονική έκθεση του WWF Ελλάς «Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον»:  http://www.wwf.gr/images/pdfs/wwf-to_avrio_tis_elladas.pdf

[4]: Εθνικό σχέδιο για τη μείωση των συνεπειών της ερημοποίησης που απειλεί την αγροτική παραγωγή:

http://www.paseges.gr/portal/cl/co/c93abc55-82c6-465a-aa4f-67e46a474d19