0000076

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.* O υφυπουργός Δημοσίων Έργων κ. Α. Αγγελούσης ανεκοίνωσεν ότι το νομοσχέδιον δια την νομιμοποίησιν των αυθαιρέτων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί εις ολόκληρον την χώραν είναι έτοιμον και θα κατατεθή λίαν συντόμως εις την Βουλήν. Δι’ αυτού προβλέπεται η νομιμοποίησις όλων των ανεγερθέντων μέχρι της 1ης Μαρτίου 1964, πλην των ανεγερθέντων επί πλατειών και οδών, τα οποία οπωσδήποτε θα κατεδαφιστούν προκειμένου να απελευθερωθούν οι κατεχόμενοι δημόσιοι χώροι. Οι ιδιοκτήται των παρανόμων κτισμάτων θα υποχρεωθούν εις την καταβολήν εισφοράς δια την απόκτησιν του δικαιώματος κυριότητος του κτήματός των. Η εισφορά θα ποικίλη αναλόγως της αξίας του κτίσματος, αλλά οπωσδήποτε θα καταβληθή εις μακροχρονίους δόσεις. (…) Δι άλλων διατάξεων προβλέπεται η δημιουργία Αστυνομίας Κατασκευών, η οποία ως κύριον έργον θα έχη την πρόληψιν ανεγέρσεως αυθαιρέτων κτισμάτων. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης την απομάκρυνσιν των περιπτέρων από τας κεντρικάς οδούς, οριζομένου ότι εφ’ εξής θα διατίθεται εις πάσαν ανεγειρομένην πολυκατοικίαν υποχρεωτικός χώρος 2Χ1,5μ. εις το ισόγειον δια την εντοίχησιν του πλησιεστέρου περιπτέρου.


  • 1965

Το βρήκα στο βιβλίο του Θανάση Βαλτινού Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60.